Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

I. Bevezetés

A Natur-Food Kft. (Cím: 2011 Budakalász Pomázi út 68., adószám: 11860059-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-082502), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („GDPR”) foglaltak szerint.

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a www.naturfood.hu honlapon érhető el. A tájékoztató módosításáról a Társulat a www.naturfood.hu honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőzően.

II. Hogyan gyűjtünk adatokat

 

  1.       Öntől kapunk adatokat, amikor árut rendel tőlünk.
  2.       Ugyancsak Öntől kapunk adatokat, amennyiben kitölti ajánlatkérő űrlapunkat.
  3.       Bizonyos látogatottsági és aktivitási adatokat rögzít a Google Analytics, amikor Ön a honlapunkat meglátogatja. [Lásd bővebben a VIII. pontba.]

III. Az adatkezelés céljai

  • a megrendelés teljesítése
  • a megrendelővel történő kapcsolattartás biztosítása
  • a szállítás megszervezése és lebonyolítása
  • számlázás
  • a honlap üzemeltetése

IV. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése a jogalapja a személyes adatok kezelésének a megrendelések teljesítésével és az ajánlat kérésével összefüggésben is. Ide a következő adatok tartoznak: név; cím; ha van, akkor adószám; e-mail cím; telefonszám; számlázási adatok; szállításra vonatkozó esetleges plusz információ.

A megrendelés leadásával, ill. az ajánlatkérő űrlap kitöltésével szerződés jön létre Ön és a Natur-Food Kft. között, melynek teljesítéséhez rögzítenünk kell a megrendelő adatait, ill. a szállításhoz és számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat. Jogi személy megrendelő esetében is kezeljük a fent felsorolt adatokat, mely esetben ezek egy része ahhoz a képviselőhöz/kapcsolattartóhoz tartozik, aki az adott jogi személy vagy szervezet részéről a megrendelést kezeli.

V. Kik és milyen céllal ismerhetik meg az adatokat?

Cégünk vezetősége, és az adminisztratív teendőket végző munkavállalói jogosultak a megrendeléseket kezelő rendszereinkbe és nyilvántartásainkba belépni, így hozzáférhetnek az ott kezelt adatokhoz.

A megrendelések adatait elsősorban cégünk megrendelés kezelésre kijelölt munkavállalói kezelik.

A feladatuk ellátásához szükséges mértékben, a tevékenységükhöz feltétlenül szükséges adatokhoz hozzáférnek az általunk megbízott adatfeldolgozó partnereink. Ide tartoznak:

  • A szállításhoz elengedhetetlenül szükséges adatokhoz hozzáférnek azok a partnereink, akik a mi megbízásunkból intézik a szállítást, fuvarozást, logisztikát.
  • A könyvelésért és számlázásért felelős partnereink hozzáférnek a tevékenységükkel összefüggésben hozzájuk kerülő adatokhoz.

Az ezen pontban foglaltakon kívül más, harmadik fél részére nem adjuk tovább az általunk kezelt személyes adatokat.

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a cél megvalósulásáig tároljuk. A szerződések vonatkozásában ez az esetek többségében 5+1 év, a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokat pedig legalább 8 évig kell visszakereshető formában megőrizni.

VII. Az adatok biztonsága

Személyes adatait cégünk a székhelyén található szerveren, illetve szintén a székhelyünkön található számítógépeken tárolja. A Natur-Food Kft. megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonsága és hozzáférésmentes tárolása érdekében.

Oly módon biztosítjuk a személyes adatok biztonságát, hogy elektronikus eszközeinket jelszóval védjük, tűzfalakat használunk, a hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítjuk, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

VIII. A Google Analytics alkalmazása

A naturfood.hu honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Ezeket az információkat arra használja a Google, hogy kiértékelje hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy nekünk a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

 

Ha Ön ezt nem szeretné, akkor a következő lehetőségei vannak:

- A cookie-k tárolását a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

 

- Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

IX. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Adathelyesbítés kérése: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra is, hogy a hiányos adatok kiegészítését kérje. Az adatok helyesbítését a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat részünkre történő megküldésével egyidejűleg kérheti.

Törléshez való jog: kérésére késedelem nélkül töröljük az adatokat, amennyiben:

-          az adatkezelés célja megszűnt

-          az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet Ön visszavon, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

-          az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (kivéve kényszerítő erejű jogos okok)

-          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

-          uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatot

és nem érvényesül jogszabályi kivétel.

 

A tiltakozás ellenére nem törölhető az adat, ha az adatkezelés uniós vagy tagállami jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, jogi igények előterjesztése/érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

A törlésről Önt és mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Zárolás kérése: törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tiltakozás joga: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés

-          közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

-          az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatás kérése: Kérelmére tájékoztatást adunk az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 1 hónapon belül, erre irányuló kérelem esetén írásban. Ez a határidő indokolt esetben 2 hónappal meghosszabbítható.

A tájékoztatás keretében Ön hozzáférhet a következőkhöz: személyes adatok és azok kategóriái, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenység, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje. E tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, egyéb esetekben térítésköteles.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatást adunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Ez a jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ezekben az esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Kérheti tőlünk azt is, hogy közvetlenül mi továbbítsuk ezeket az adatokat a másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

X. Jogorvoslati lehetőségek

Panasztételhez való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adatkezelés sérti a jogszabályokat. A Hatóság elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih., Weboldal: http://naih.hu

Bírósághoz fordulás joga: Ha úgy gondolja, hogy sérültek a GDPR szerinti jogai, Ön jogosult bírósághoz fordulni. A cégünkkel szembeni eljárást a Natur-Food Kft. székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, ill. az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindítható.

XI. Segítség a fontosabb fogalmak értelmezéséhez

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, ill. azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. A beleegyezés történhet az érintett által adott nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján.

 

Tiltakozás: A természetes személy nyilatkozata, melyben személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv aki, vagy amely az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: Az alkalmazott technikai eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége (például: adatgyűjtés, adatrögzítés, rendszerezés, adattárolás, adatok felhasználása, továbbítása, stb.) Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy feldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adat törlése: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adat megsemmisítése: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 

XII. Záró rendelkezések

 

A jelen tájékoztató tartalmazza a Natur-Food Kft. és a naturfood.hu honlap adatkezelési elveit és gyakorlatát. Ezek az elvek és gyakorlatok összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal: 2011. évi CXII. törvény, 2016/679. EU rendelet, 2001. évi CVIII. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény.

 

További információt személyes adatainak kezelésével kapcsoltban a Natur-Food Kft.-től kérhet levélben (2011 Budakalász Pomázi út 68. címen, vagy naturfood@naturfood.hu ) vagy e-mailben.


© 2016 Minden jog fenntartva. Natur-Food Kft Kapcsolat ImpresszumAdatvédelem